ತಮಿಳಿನ 96 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 99 ಆದ್ರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ’ಜಾನು’!

March 6, 2019 One Min Read