ಅಟ್ಟಯ್ಯನ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕ್ವಾಚೆ! ‘ಅದು ಸೊಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು…!

January 28, 2019 2 Mins Read