ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಂಜ

    ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅಂಜುಮಲ್ಲಿಗೆ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತರ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಹಯವದನ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತರ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ತುಘಲಕ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತರ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮಾ ನಿಷಾದ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತರ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಯಾತಿ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕೈಲಾಸಂ-ಶ್ರೀರಂಗರ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತರ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು

ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ- ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದವರು. ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನವ್ಯತೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದೂ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಕಾರ್ನಾಡರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ನಾಡರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ ನಂಟು. ಕಾರ್ನಾಡರು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ, ಹರವುಗಳೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೋ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಗಂಭೀರತೆ ಆಳಗಳೂ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಕಾರ್ನಾಡರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಗರಿ

ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಲೇಖಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾದಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಕಾರ್ನಾಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯಾಮ.  ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ, ಇನ್ನೊಂದು  ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ.  ಸಾಹಿತ್ಯಕ  ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಡಿ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪುತ್ರ

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...

Posts navigation