ಚಾರ್ಮಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

June 7, 2019 One Min Read