ಮೇ 13 ರಂದು ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ.

May 12, 2024 One Min Read