ಆಡಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ! 

October 2, 2019 3 Mins Read