ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ ಡಕಾಯಿತರ ಕತೆ ’ಸೋನ್‌ಚಿರಿಯಾ’ ಟ್ರೈಲರ್ ಔಟ್!

February 10, 2019 One Min Read