ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ

ದೇವರೇ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವೆ?

ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಬಾರದ್ದೇ ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಅದನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ನಿಜ ಅಂತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಾಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ...