ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್

ವಿತರಕ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ…

ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರದ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದವರು ದೀಪಕ್ ಗಂಗಾಧರ್. ಎಂಬಿಎ ಓದು ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಾವು ಕಲಿತ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಾ ಕೆಲಸ ...