ಹೊಂದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ..

February 13, 2024 2 Mins Read