ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಿ ಟೌನಿನಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ!

August 6, 2019 One Min Read