ಅಲಾದ್ದೀನ್’ ಟೀಸರ್ ಔಟ್; ಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್!

February 11, 2019 One Min Read