ಕಾಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖೂಳರ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ದರ್ಶನ್!ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೇದನೆ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ದಾಸ!ಆನೆ ಲದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ!

February 26, 2019 2 Mins Read