ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು, ಭೂಮಿ ಪಡ್ನೇಕರ್ ಈಗ ಶಾರ್ಪ್‌ಶೂಟರ್ಸ್‌!

February 9, 2019 One Min Read